بستن منو

فرم تقاضای همکاری با انتشارات بعنوان مولف

صفحه 1 از 2

فرم تقاضای همکاری با انتشارات بعنوان مولف
 1. توجه : کلیه اطلاعات بصورت فارسی تکمیل گردد.(تکمیل موارد ستاره دار * ضروری است.)
 2. نام و نام خانوادگی (!)
  ورودی نامعتبر
 3. تاریخ تولد
  / / ورودی نامعتبر
 4. تلفن ثابت (باکدشهر) (!)
  ورودی نامعتبر
 5. تلفن همراه (!)
  ورودی نامعتبر
 6. پست الکترونیکی (ایمیل)
  ورودی نامعتبر
 7. آدرس محل سکونت (!)
  ورودی نامعتبر
 8. رشته تحصیلی (!)
  ورودی نامعتبر
 9. آخرین مدرک تحصیلی (!)
  ورودی نامعتبر
 10. دانشگاه محل اخذ مدرک (!)
  ورودی نامعتبر
 11.  
 1. درصورت داشتن سابقه تالیف، نام کتاب یا کتب مربوطه همراه با نام انتشارات را ذکر فرمایید.
 2. سابقه تالیف (در هر سطر یک آیتم)
  ورودی نامعتبر
 3. درصورت داشتن سابقه تدریس، فیلد آموزشی تدریس شده، محل تدریس و ...را ذکر فرمایید.
 4. سابقه تدریس (در هر سطر یک آیتم)
  ورودی نامعتبر
 5. ________________________________________________________________________________________________________________
 6. متقاضی تالیف در مقطع: (!)
  یک یا چند مورد را انتخاب نمایید.
 7. متقاضی تالیف در فیلد آموزشی: (!)
  یک یا چند مورد را انتخاب نمایید.
 8. (!)
     بازآوریورودی نامعتبر
  کدی را که مشاهده می فرمایید به درستی وارد نمایید.

فرم تقاضای همکاری با انتشارات بعنوان ویراستار

صفحه 1 از 2

فرم تقاضای همکاری با انتشارات بعنوان ویراستار
 1. توجه : کلیه اطلاعات بصورت فارسی تکمیل گردد.(تکمیل موارد ستاره دار * ضروری است.)
 2. نام و نام خانوادگی (!)
  ورودی نامعتبر
 3. تاریخ تولد
  / / ورودی نامعتبر
 4. تلفن ثابت (باکدشهر) (!)
  ورودی نامعتبر
 5. تلفن همراه (!)
  ورودی نامعتبر
 6. پست الکترونیکی (ایمیل)
  ورودی نامعتبر
 7. آدرس محل سکونت (!)
  ورودی نامعتبر
 8. رشته تحصیلی (!)
  ورودی نامعتبر
 9. آخرین مدرک تحصیلی (!)
  ورودی نامعتبر
 10. دانشگاه محل اخذ مدرک (!)
  ورودی نامعتبر
 11.  
 1. درصورت داشتن سابقه ویراستاری، نام کتاب یا کتب مربوطه همراه با نام انتشارات را ذکر فرمایید.
 2. سابقه تالیف (در هر سطر یک آیتم)
  ورودی نامعتبر
 3. درصورت داشتن سابقه تدریس، فیلد آموزشی تدریس شده، محل تدریس و ...را ذکر فرمایید.
 4. سابقه تدریس (در هر سطر یک آیتم)
  ورودی نامعتبر
 5. ________________________________________________________________________________________________________________
 6. متقاضی ویراستاری در مقطع: (!)
  یک یا چند مورد را انتخاب نمایید.
 7. متقاضی ویراستاری در فیلد آموزشی: (!)
  یک یا چند مورد را انتخاب نمایید.
 8. (!)
     بازآوریورودی نامعتبر
  کدی را که مشاهده می فرمایید به درستی وارد نمایید.

فرم تقاضای همکاری با انتشارات بعنوان گرافیست

صفحه 1 از 2

فرم تقاضای همکاری با انتشارات بعنوان گرافیست
 1. توجه : کلیه اطلاعات بصورت فارسی تکمیل گردد.(تکمیل موارد ستاره دار * ضروری است.)
 2. نام و نام خانوادگی (!)
  ورودی نامعتبر
 3. تاریخ تولد
  / / ورودی نامعتبر
 4. تلفن ثابت (باکدشهر) (!)
  ورودی نامعتبر
 5. تلفن همراه (!)
  ورودی نامعتبر
 6. پست الکترونیکی (ایمیل)
  ورودی نامعتبر
 7. آدرس محل سکونت (!)
  ورودی نامعتبر
 8. رشته تحصیلی (!)
  ورودی نامعتبر
 9. آخرین مدرک تحصیلی (!)
  ورودی نامعتبر
 10. دانشگاه محل اخذ مدرک (!)
  ورودی نامعتبر
 11.  
 1. مهارتهای کار با رایانه (!)
  یک یا چند مورد را انتخاب نمایید.
 2. سایر مهارتها (در هر سطر یک آیتم)
  ورودی نامعتبر
 3. درصورت داشتن سابقه در امور گرافیکی (طراحی جلد، پوستر و ...) موارد را در ذیل ذکر نمائید.
 4. سابقه فعالیت های گرافیکی (در هر سطر یک آیتم)
  ورودی نامعتبر
 5. (!)
     بازآوریورودی نامعتبر
  کدی را که مشاهده می فرمایید به درستی وارد نمایید.

فرم تقاضای همکاری با انتشارات بعنوان تایپیست

صفحه 1 از 2

فرم تقاضای همکاری با انتشارات بعنوان تایپیست
 1. توجه : کلیه اطلاعات بصورت فارسی تکمیل گردد.(تکمیل موارد ستاره دار * ضروری است.)
 2. نام و نام خانوادگی (!)
  ورودی نامعتبر
 3. تاریخ تولد
  / / ورودی نامعتبر
 4. تلفن ثابت (باکدشهر) (!)
  ورودی نامعتبر
 5. تلفن همراه (!)
  ورودی نامعتبر
 6. پست الکترونیکی (ایمیل)
  ورودی نامعتبر
 7. آدرس محل سکونت (!)
  ورودی نامعتبر
 8. رشته تحصیلی (!)
  ورودی نامعتبر
 9. آخرین مدرک تحصیلی (!)
  ورودی نامعتبر
 10. دانشگاه محل اخذ مدرک (!)
  ورودی نامعتبر
 11.  
 1. مهارتهای کار با رایانه (!)
  یک یا چند مورد را انتخاب نمایید.
 2. سایر مهارتها (در هر سطر یک آیتم)
  ورودی نامعتبر
 3. درصورت داشتن سابقه در امور مرتبط با تایپ (کتاب و ...) موارد را در ذیل ذکر نمائید.
 4. سابقه فعالیت های مرتبط با تایپ (در هر سطر یک آیتم)
  ورودی نامعتبر
 5. (!)
     بازآوریورودی نامعتبر
  کدی را که مشاهده می فرمایید به درستی وارد نمایید.

مطالب مرتبط ...